Darčeky pre každého

KONTAKTUJTE NÁS

+421 915 444 219

AKO ZAPLATIŤ

DOBIERKA:

Objednaný tovar posielame buď packetou na výdajné miesto Vami zvolené do 48 hodín alebo packetou na adresu. Packetou na adresu trvá dodanie zvyčajne 3dni. Máte možnosť si vybrať aj doručenie kuriérom GLS.  99 % tovaru máme skladom a odosielame ho do 48hodín (do 2 dní) pri objednávke do 12.00hod. Väčšinou je doručený do 2 pracovných dní (deň objednania + 2dni).Poštovné a balné je na výber buď packetou alebo kuriérom.  Platíte buď vopred na bankový účet alebo  až pri prevzatí tovaru čiže na dobierku. Ak Vaša objednávka prekročí sumu 35,-eur bez poštovného, poštovné a balné zaplatíme za Vás!

OSOBNE:

Tovar si môžete u nás vyzdvihnúť aj osobne v našom kamennom obchode P.O.Hviezdoslava 79, Veľké Kapušany bývalá zmenáreň pri qintel.

POŠTOVNÉ ZADARMO:

Ak si u nás objednáte tovar v minimálnej hodnote 35,00€, poštovné zaplatíme za vás!

OBCHODNÉ PODMIENKY

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

– Nákup v našom internetovom obchode môžu uskutočňovať fyzické ako aj právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
– Zaslaním objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito VOP.
– Predávajúci: JAYMO s .r. o. IČO:46223011     IČ DPH: SK2023285759
– Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
– Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu: http://www.smileshop.sk

2. OBJEDNÁVANIE TOVARU

– Tovar si môže kupujúci objednať korektným vyplnením objednávky na internetovom obchode
– Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Najneskôr do 24 hodín ( v pracovné dni) predávajúci overí a potvrdí objednávku (odoslaním e-mailu). Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.
– Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.
– Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho s kupujúcim, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u kupujúceho. Objednávku je možné stornovať výlučne telefonicky alebo formou e-mailu (alebo písomnou formou)
– Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.
– Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3. DODACIE PODMIENKY

– 99 % tovaru máme skladom a sme ho schopný vyexpedovať do 2 prac. dní.
– Ak by sa náhodou stalo, že nebudeme mať množstvo alebo druh tovaru ktorý ste si práve objednali, budeme Vás o tom ihneď po obdržaní objednávky telefonicky (prípadne mailom) informovať.
– objednaný tovar sa snažíme odoslať v deň objednania, (ak je objednávka do 12.00hodiny), prípadne na druhý (pracovný) deň
– všetok tovar posielame buď PACKETOU , alebo kuriérom GLS doručený ho máte do 2 prac. dní.
– momentálne packeta na adresu je doručený do 3 pracovných dní.
– za tovar zaplatíte buď platbou vopred na účet alebo až pri jeho prevzatí
– za poštovné a balné účtujeme podľa platobných podmienok podľa výberu doručenia a platby (DOBIERKA) podrobnejšie informácie nájdete v PLATOBNÉ PODMIENKY.
– Ak Vaša objednávka prekročí 35,-eur (bez poštovného a balného), poštovné a balné zaplatíme za Vás!
– Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.
– Pri preberaní produktu je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.
– Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, je tovar majetkom predávajúceho!
– Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

4. VRÁTENIE TOVARU

– Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, kupujúceho a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho.

Náklady na vrátenie produktu znáša kupujúci.
– Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim.
– Produkt sa nevracia na dobierku! Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.
– Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za produkt, vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť.

5. REKLAMÁCIE

– Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho (t .j. e-shope www.smileshop.sk alebo v kamennej predajni)
– Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.
– Reklamovaný tovar musí byť kompletný a s príslušenstvom.
– Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, predávajúci bude kupujúcemu účtovať poplatok za neoprávnenú reklamáciu vo výške 5,00 Eur a prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu.
– Reklamáciu vyriešime čo najkratšom čase cca 7-15 dní od prevzatia reklamovaného tovaru.
– Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu.
– Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.
– Reklamácie sú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom SR.

6.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

6.2.Osobné údaje kupujúceho prevádzkovateľ internetového obchodu neposkytuje tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

6.3. Od kupujúceho prevádzkovateľ získava tieto osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.

6.4. Osobné údaje kupujúceho ktoré poskytne prevádzkovateľovi  sú spracúvané za účelom  vybavenia  konkrétnej objednávky.

6.5. Povinnosťou prevádzkovateľa je zabezpečiť  osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostných opatreniach.

 6.6. Kupujúci pri súhlase  so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

6. 7. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

– Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
– Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
– Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia-príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
– Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú,  elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
– Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 01. 04. 2013.
– Vyhradzujeme si právo na rozličné ceny medzi kamenným a internetovým obchodom