Darčeky pre každého

KONTAKTUJTE NÁS

+421 915 444 219

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom stránky www.smileshop.sk je ErPe-Fin s.r.o.

ErPe-Fin s.r.o.
Oborín 123
076 75
IČO: 46278214
DIČ: 2023311114

Zhromažďovanie informácií o Užívateľoch, Ochrana osobných údajov

Užívateľ odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov Poskytovateľom a ich použitím na fakturačné účely a ďalšie úkony spojené s objednávkou, vrátane neskoršej komunikácie s Užívateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Poskytovateľa, pre účely ponúkania Služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.

Užívateľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas podľa bodu 13.1. týchto VOP dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi.

Poskytovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na zabezpečenie objednávky. Osobné údaje môžu byť poskytované tretím osobám pre zabezpečenie správneho vybavenia objednávky a fungovania webu:

 • Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
 • General Logistics Systems Slovakia s.r.o. (GLS), Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec

Poskytovateľ využíva na svojich stránkach nástroje Google Analytics

Ak niektoré údaje vyžaduje zhromažďovať iný zákon (napr. v prípade objednávky, fakturácie a pod.), nevyžaduje sa informácia či súhlas v rámci GDPR na ďalšie spracovanie.

Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Užívateľa  pred ich stratou, poškodením alebo zničením.

Užívateľ ako dotknutá osoba je oprávnená požadovať preukázanie totožnosti oprávnenej osoby (za Poskytovateľa), ktorá získava osobné údaje

Poučenie o dobrovoľnosti

Poskytovateľ týmto poskytuje Užívateľovi poučenie, že osobné údaje sa poskytujú dobrovoľne na základe súhlasu Užívateľa ako dotknutej osoby. Čas platnosti súhlasu je na dobu neurčitú, a to do doby odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Poučenie o právach dotknutej osoby – užívateľa

Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba – Užívateľ) má v zmysle § 28 Zákona o ochrane osobných údajov nasledovné práva:

 1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Poskytovateľa vyžadovať:
  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
  3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  4. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  5. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  6. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  7. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Poskytovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 2. Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 bodov 6) a 7) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 3. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u Poskytovateľa namietať voči
  1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 4. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
  1. písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
  2. u sprostredkovateľa je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu.
 5. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 6. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 7.  Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.